กิจกรรมการเรียน ป.2

วิทยาการคำนวณ

การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยการทำงานตามลำดับขั้นตอน

การวาดรูปด้วย รูปทรงต่าง ๆ ด้วย โปรแกรม Paint