หน่วยที่ 1  เรื่อง  E-mail

หน่วยที่ 4  เรื่อง  การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center คลิก

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   คลิก

ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ