ศึกษาการใช้ Canva ในการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในงานอินโฟกราฟิก (Infographic) สามารถบอกส่วนประกอบของหน้าต่างและวิธีใช้งาน Canva ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการใช้งาน Canva ในการสร้างชิ้นงาน สามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงาน และออกแบบ         อินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สร้างชิ้นงานจากจินตนาการด้วยความ รับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี ใช้งานซอฟต์แวร์ ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ ดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม    

        1. อธิบายได้ว่าอินโฟกราฟิก (Infographic) คืออะไร

         2. บอกประโยชน์ของอินโฟกราฟิก (Infographic) ได้

         3. อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของ Canva ได้

         4. บอกวิธีใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Canva ได้อย่างถูกต้อง

         5. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ได้

         6. อธิบายหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ได้

         7. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในงานอินโฟกราฟิก (Infographic) ได้

         8. ใช้ความรู้และทักษะการใช้งาน  Canva ในการสร้างอินโฟกราฟิก (Infographic) ได้อย่างเหมาะสม


     รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้


4. การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย