หน่วยที่  2  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  "การโค้ดดิ้ง (Coding)" 

แบบทดสอบ วัดแววความสามารถพิเศษ (2 - 10 ส.ค.)