แบบทดสอบ วัดแววความสามารถพิเศษ (2 - 10 ส.ค.)  

แบบทดสอบ วัดแววความสามารถพิเศษ mi-test.obec.go.th/student/login.php 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center คลิก