หน่วยที่  2  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  "การโค้ดดิ้ง (Coding)" 

ด้วยเว็บไซด์ : code.org

โปรแกรมสุ่มการอ่านพื้นฐาน  https://www.bkn.go.th/rword/index.php  (ภาษาไทย)

เข้าทดสอบระบบออนไลน์    http://amssplus.ubn4.go.th/

ตอบแบบสอบถาม  https://www.obec.site/